Location:

Birthday of the TRK in “Pavlovo Podvor’ye”